List và Array trong akaBot

Khi tra google mình biết được là Array khác List ở chỗ Array thì fix size còn List thì không nên có thể thêm xóa phần tử dễ dàng, như vậy rõ ràng là List vượt trội hơn, các anh chị có kinh nghiệm cho em hỏi khi làm project thực tế thì lúc nào sẽ dùng tới array ạ? em xin cảm ơn
image

1 Like

Như bạn đã nói array sẽ được sử dụng khi chúng ta biết trước số lượng phần tử, số lượng là cố định không cần xóa hay thêm mới. Hay một số function sẽ trả về dạng array như string.Split()…
Trong thực tế cũng ít khi dùng tới array, thường sẽ dùng List vì các ưu điểm của nó.