Nhờ team akabot giải đáp foreach json array

Chào team akabot,

Mình muốn in ra node question trong chuỗi json mà mình không rõ cú pháp như nào, nhờ team support mình với ạ.

Chào bạn,


Ở vòng lặp forEach bạn kiểm tra lại xem TypeArgument đã đúng là JOject chưa nha

1 Like

This topic was automatically closed 60 minutes after the last reply. New replies are no longer allowed.