Nhờ team akabot hỗ trợ Switch case

Trong c# sử dụng switch case vậy trong akabot sử dụng activity gì vậy các bạn.

Chào bạn,
Trong akaBot mình cũng dùng Switch nè

1 Like

với cả cho mình hỏi, mình nhúng InjectJS 1 file js, nội dung file js như ảnh, thì mình làm sao gọi và truyền function này ở akabot được ạ.
image

Ở bên ngoài function bạn gọi lại hàm đó là được nè ví dụ bạn muốn gọi hàm test() thì trong inject JS bạn sẽ viết là
“function test() {console.log(‘Hello’)}
test();”

1 Like

This topic was automatically closed 60 minutes after the last reply. New replies are no longer allowed.