Replace activity

Chào team akabot,
Cần giúp đỡ về việc sử dụng Replace activity, mình cảm ơn

Hi @tuanmon ,

Bạn có thể sử dụng regrex và tham khảo hướng dẫn sau nhé: Replace.zip (2.0 MB)

1 Like

cảm ơn team đã support

This topic was automatically closed 60 minutes after the last reply. New replies are no longer allowed.