Retry Scope problems

Hi team,

Hiện nay mình sử dụng Retry Scope, phần Condition bên dưới không thể add thêm bất kỳ activity nào vào được. Team kiểm tra và phản hồi dùm.
Xin cám ơn

Hi @Khang_Pham,

The Condition area only accepts these activities: Check True, Check False.

Regards!

This topic was automatically closed 60 minutes after the last reply. New replies are no longer allowed.