RPA Tips cho các bạn mới bắt đầu: Set dynamic một propertiy tick chọn của activity SendOutlookMail

Với sự hỗ trợ của của các activity chúng ta có thể dễ dàng gửi email cho người khác với các tham số nội dung, tiêu đề, tên người nhận,…


Tuy nhiên đối với những property tick chọn ví dụ như Is Body Html (Hình 1) có bao giờ các bạn thử đặt câu hỏi nếu như property này cần tham khảo đến một biến nào đó khác thì sẽ làm sao chưa? Ví dụ như if (isHtml = true) thì Is Body Html được tick và isHtml = False thì Is Body Html cũng không được tick. Hôm nay mình sẽ giới thiệu một cách để xử lý vấn đề này mà không cần phải if rồi dùng 2 activity send outlook mail (Bởi vì công việc của RPA Developer vốn là giải quyết các vấn đề lặp đi lặp lại mà :stuck_out_tongue_winking_eye:

Bước 1: Tạo một biến SendMail có giá trị và kiểu dữ liệu như sau
image

Bước 2: Set các giá trị của biến Send Mail

Bước 3: Set giá trị của property isBodyHtml (Hình 4)
image

Bước 4: Tạo một biến sendAction kiểu Object và gán giá trị như hình
image

Ở bước 3 ta có thể thấy isBodyHtml đã thành dạng gán giá trị nên hoàn toàn có thể set dynamic theo một giá trị khác. Bây giờ thì bấm Start thôi nèe 👌

Chúc các bạn thành công!