Tìm phần tử trên trang web mà một trong những attribute của phần tử đó có giá trị là "test"

Mình đang thực hiện tác vụ check xem trên trang web đang mở có phần tử nào mà một trong những attribute của nó có giá trị là “test” không? Nếu có thì return true còn không thì return false, không biết akaBot có hàm nào hỗ trợ tác vụ này không? Mình xin cảm ơn ạ

bạn có thể sử dụng xpath nhé ví dụ element của bạn là:

Xin chao phuongphuong

Xpath cho thẻ này: //div[@data=‘test’]

akaBot sử dụng như sau:

Biến isExist sẽ trả về cho bạn element có tồn tại hay không.