Lỗi không "Could not unlock machine"

Hi anh, chị, em support

Mình thỉnh thoảng bị lỗi không mở khoá được server để chạy tác vụ tự động hoá.
Trường hợp có lúc xảy ra có lúc không, nếu có xảy ra thì thường bị thì các lần sau sẽ bị tiếp tục lỗi dồn lại. Mình có copy lỗi lên đây nhờ mọi support cho mình.

Could not unlock machine under user ho.fpt.vn\fim.bot. The operation failed. (OS: Microsoft Windows NT 6.2.9200.0, , winServer: True, 64-bit; Platform: 2.0.1.7, 64-bit, enabled: True, registered: True; Path: C:\Windows\System32\akaBotCredentialProvider.dll, v2.0.1.0; Path: C:\Windows\System32\sas.dll, v6.3.9600.17415; )

Hi @thangvpv ,

Lỗi này xảy ra là do service của agent nhận diện nhầm session của user hiện tại đang là Locked. Bạn tạm thời xử lý bằng cách sau:

 1. Stop agent service (akaBotSvc)
 2. Kill hết tiến trình BotService.exe
 3. Start lại agent service

Best regards,
akaBot Support team.

Cảm ơn bạn nhé, nhân tiện cho mình hỏi 1 câu nữa nhờ bạn support. Mình có 2 table trong Database dữ liệu hiện tại quá lớn là table: log.ibd và jhi_entity_audit_event.ibd thì mình muốn delete nó có vấn đề gì ảnh hưởng đến center không bạn nhỉ?

Hi @thangvpv,

Để chạy task trên Windows Server, trường hợp close remote desktop client, bạn làm theo các bước sau.

 1. Remote desktop to Agent machine
 2. Configure Windows Server to disable auto lock
 • Gpedit.msc > Computer Configuration > Windows Settings > Security Settings > Local Policies > Security Options >
  Interactive logon:Machine inactivity limit = 599940
 • Run cmd (admin) to force update policy: gpupdate /force
 1. Connect Agent to Center
 2. Run the script “KeepSessionAlive.bat” with administrative privileges
 • It will forward current RDP session to Console
 • The RDP window will be disconnect and close after that.

*) Note: Step 4 need to do every time you remote desktop to Windows Server.
KeepSessionAlive.zip (461 Bytes)

Hi @thangvpv,
Việc xóa data của 2 bảng đó không ảnh hưởng đến center nhé ( chỉ xóa data thôi ), nếu không sẽ dẫn đến việc drop table. Tuy nhiên là sẽ không thể thấy được log trước. Nếu như bạn cảm thấy log không cần thiết, bạn có thể setting loglevel trên agent để nó hạn chế đẩy log lên center nhé.

Bạn làm theo hướng dẫn sau:

 1. Bấm vào setting
  MicrosoftTeams-image (1)

 2. Thay đổi loglevel ( Recommend: INFO)
  InkedMicrosoftTeams-image (3)_LI

Best regards,
akaBot Support team.

Cảm ơn anh, em đã support cho mình nhé. Mình đã thực hiện xong như anh, em đã hướng dân.

1 Like

Cảm ơn @thangvpv đã liên hệ đến forum support của akaBot. Nếu như bạn gặp bất cứ vấn đề gì, hãy liên đến team ngay nhé.

Best regards,
akaBot Support team.

This topic was automatically closed 60 minutes after the last reply. New replies are no longer allowed.