Lỗi không mở khoá được màn hình akabot agent từ akabot center

Dear anh, chị, em

Hiện tại mình có center nằm trên windows server 2016 và có task chạy theo schedule nhưng có vấn đề như sau:

  • nếu chạy trên windows 10 thì bình thường
  • nếu chạy trên windows server 2016 thì tác vụ sẽ fail và hiển thị như sau

image

Nhờ team support, xin cảm ơn anh, chị, em

Hi @thangpvp,

Theo mình hiểu thì khi chạy agent trên Windows Server 2016 thì đang bị failed.

Bạn cung cấp cho mình một số thông tin:

  1. akaBot version.
  2. Windows Server có cần nhấn Ctrl + Alt + Del hoặc button gì để vào màn hình logon nhập password không?
  3. Windows Server 64-bit hay 32-bit?
  4. Gửi cho mình 2 folder logs:
    C:\ProgramData\akaBot\Logs
    C:\Users<your-user-name>\AppData\Local\akaBot\Logs

Ngoài ra, bạn xem thêm thông tin xử lý ở thread này,
https://community.akabot.com/t/l-i-could-not-unlock-machine-under-user-user-domain/187

Best regards,
Tran Tuan.

This topic was automatically closed 60 minutes after the last reply. New replies are no longer allowed.